Truy cập nội dung luôn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

- Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-SNgV ngày 08/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Ngoại vụ.

- Xây dựng Kế hoạch số 346/KH-SNgV ngày 22/3/2019 về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2019.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để quản lý hoạt động đối ngoại tại địa phương.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Ban hành Kế hoạch số 35/KH-SNgV ngày 08/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Ngoại vụ trong đó tập trung việc rà soát các thủ tục hành chính, đưa các thủ tục hành chính ra giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông".

- Lồng ghép việc thực hiện công tác cải cách hành chính vào tiêu chí bình xét thi đua hàng tháng, quý, năm của Sở.

- Công tác thi đua khen thưởng, thực hiện sáng kiến cải cách hành chính luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

3. Về kiểm tra việc thực hiện

Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện giải quyết hồ sơ cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Về thông tin, tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền nội dung, ý nghĩa Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 – 2020 và triển khai Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 35/KH-SNgV ngày 08/01/2019 của Sở Ngoại vụ về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019  và Kế hoạch số 346KH-SNgV ngày 23/3/2019 về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2019.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để quản lý hoạt động đối ngoại tại địa phương.

- Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của đơn vị: Sở Ngoại vụ đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống cơ chế, chính sách về công tác ngoại vụ ở địa phương nói riêng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL):

+ Về việc xây dựng và ban hành các VBQPPL: trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Ngoại vụ chưa tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, thủ tục hành chính mới liên quan đến hoạt động của Sở Ngoại vụ.

+ Rà soát VBQPPL: Sở Ngoại vụ thường xuyên thực hiện việc rà soát các VBQPPL theo quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng Kế hoạch số 70/KH-SNgV ngày 18/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

- Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính: Bố trí 02 cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật lên trang thông tin điện tử của Sở; Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, các mẫu áp dụng để giải quyết hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Về công tác phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Ngoại vụ không có tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

+ Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa: 02 thủ tục (đạt tỷ lệ 100%).

+ Việc áp dụng các biểu mẫu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Ngoại vụ đã thực hiện đầy đủ 04 mẫu theo quy định.

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ được đặt ngay trước Văn phòng Sở, gần sát cửa ra vào cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện giao dịch; Phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị như: máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, máy điều hòa, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ và thông tin phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trước cơ quan giúp cho việc tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân được thuận tiện.

+ Việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Sở Ngoại vụ bố trí 01 công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả, có trình độ đại học, có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm đảm bảo tính chuyên nghiệp và yêu cầu công việc. Hàng tháng thực hiện chế độ hỗ trợ 400.000 cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định kể từ ngày 01/01/2016.

+ Thực hiện việc xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Ngoại vụ không có hồ sơ trễ hẹn.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (theo Phụ lục 1).

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ đã ổn định và đi vào nề nếp gồm có Văn phòng Sở, 02 phòng chuyên môn, Chánh Thanh tra và Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở.

- Tình hình quản lý biên chế: Sở Ngoại vụ hiện có 13 biên chế, trong năm 2019, Sở được giao 14 biên chế do đó Sở sẽ đăng ký nhu cầu tuyển dụng các biên chế còn thiếu với Sở Nội vụ.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc của Sở đến cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp của các phòng, đơn vị trong thực hiện công việc chung của Sở.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức: Thực hiện tốt việc phân công công việc cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức của Sở theo Đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đã được phê duyệt.

- Về việc thực hiện các quy định quản lý cán bộ, công chức: Sở thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về quản lý công chức, viên chức và các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng cũng như các chế độ chính sách khác đối với cán bộ công chức tại đơn vị.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã cử 04 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Ấn Độ, 01 công chức học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị khu vực II và 30 lượt CBCCVC tham gia các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, giải quyết tốt các hoạt động công vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.  

- Việc thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/11/2013 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức: Sở Ngoại vụ thường xuyên lồng ghép triển khai trong các buổi sinh hoạt công đoàn, đoàn thanh niên và trong các cuộc họp cơ quan.

- Việc quản lý và cập nhật thông tin phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đối với đối tượng là công chức: Sở Ngoại vụ thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin đúng thời gian quy định.

5. Cải cách tài chính công

Để đảm thu chi đúng quy định Sở Ngoại vụ đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công để làm căn cứ thực hiện thống nhất trong nội bộ cơ quan.

- Về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Sở Ngoại vụ có 01 Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại trực thuộc Sở do ngân sách đảm bảo toàn bộ.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

a) Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị:

- Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH): 100%  văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm; 100% văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm.

- Ứng dụng chữ ký số: 100% các đơn vị trực thuộc được cấp chứng thư số; 100% văn bản điện tử của đơn vị (phát hành liên thông qua phần mềm QLVBĐH) được ký số.

- Ứng dụng hộp thư điện tử công vụ: 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử công vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ.

- Việc cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của đơn vị đúng theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính Phủ.

- Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên trang thông tin điện tử của Sở: Hiện tại có 02 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

- Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: Trong 6 tháng đầu năm 2019, số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm là 0 hồ sơ.

b) Về áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị:

Sở Ngoại vụ luôn duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001- 2008 trong các hoạt động của cơ quan và đang trong giai đoạn tiến hành chuyển đổi sang ISO 9001: 2015.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính được lãnh đạo Sở quan tâm, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính.

- Kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách liên quan đến cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức của Sở, có kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại và hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa ngày càng tốt hơn, hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa tổ chức cá nhân với cơ quan Nhà nước, góp phần giải quyết nhanh chóng các thủ tục.

- Bộ máy tổ chức của ngành ngày một được kiện toàn hơn, đội ngũ CBCC của ngành đáp ứng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất chính trị và đạo đức ngày càng được nâng cao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

- Tiếp tục tuyên truyền nội dung, ý nghĩa Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 – 2020 và triển khai Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh" năm 2019; Kế hoạch số 35/KH-SNgV ngày 08/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Ngoại vụ và Kế hoạch số 346/KH-SNgV ngày 22/3/2019 về phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2019.

- Rà soát và phối hợp với các sở, ngành xây dựng các quy định liên quan đến hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành nhằm thể chế hóa các quy định quản lý nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức, cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện đầy đủ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính công, đảm bảo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong các hoạt động của cơ quan.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 09/219/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị, từ đó kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại Sở Ngoại vụ, gửi Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định./.


Tin liên quan
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020    20/03/2020
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019    13/02/2020
Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019    25/09/2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019    05/06/2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019    05/06/2019
Công tác cải cách hành chính năm 2018    07/12/2018
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018    07/12/2018
Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018    07/12/2018
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018    07/12/2018
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018    07/12/2018

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 17
  Tổng lượt truy cập: 104560