Truy cập nội dung luôn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018

I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC

1. Việc công bố, công khai TTHC

Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công khai tại bảng công khai TTHC của Sở tại vị trí dễ nhìn, thuận lợi cho các tổ chức tự nghiên cứu thông tin.

2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Trong quý IV, Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận và giải quyết 03 hồ sơ thủ tục hành chính (trong đó có 02 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thuộc lĩnh vực hoạt động đối ngoại nhà nước.

- Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa là 02 thủ tục, đạt tỷ lệ 100%.

3. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC

Sở Ngoại vụ đã thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Tuy nhiên, trong quý IV, Sở Ngoại vụ chưa tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thưòng xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung đối với 02 thủ tục hành chính đang thực hiện tại Sở. Tuy nhiên, trong năm 2018, Sở Ngoại vụ thống nhất giữ nguyên toàn bộ nội dung 02 TTHC nêu trên.

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Sở Ngoại vụ thường xuyên tổ chức tuyên truyền các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức thông qua các cuộc họp của cơ quan và email cá nhân từng cán bộ, công chức; Thực hiện viết bài, đưa tin về hoạt động kiểm soát TTHC lên website của Sở nhằm giúp công chức, viên chức nắm rõ hơn các quy định về kiểm soát TTHC.

6. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Trong quý IV, Sở Ngoại vụ chưa thực hiện kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC và cũng không có trường hợp công chức vi phạm quy định về kiểm soát TTHC.

7. Nội dung khác

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trong nội bộ cơ quan các văn bản liên quan đến việc kiểm soát TTHC như:

+ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

+ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông.

+ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

+ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết công khai TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, trong quý IV chưa có hồ sơ nào được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở nên công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua được thực hiện khá tốt, đúng quy định.

- Việc thực hiện kiểm soát TTHC đã góp phần thiết thực vào việc cải cách hành chính của cơ quan, minh bạch hóa các thủ tục hành chính.

- Bố trí đủ cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC đúng quy định, tuy nhiên đều là kiêm nhiệm nên một số việc giải quyết còn chậm so với tiến độ đặt ra.

- Việc thực hiện cập nhật, điều chỉnh, phân quyền đối với các dịch vụ công trực tuyến trên phần mềm một cửa điện tử còn một số khó khăn nhất định do không đơn vị vẫn chưa tuyển được vị trí chuyên trách về công nghệ thông tin.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KỲ TIẾP THEO

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các văn bản liên quan đến kiểm soát TTHC đến cán bộ, công chức, viên chức tại các cuộc họp của cơ quan và thông qua email cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

- Tiếp tục tuyên truyền hoạt động kiểm soát TTHC trong nội bộ cơ quan; Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC đúng thẩm quyền và thời gian quy định; Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

- Tiếp tục cập nhật, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công tác.

- Xây dựng Báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý IV năm 2018.


Tin liên quan
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020    20/03/2020
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019    13/02/2020
Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019    25/09/2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019    05/06/2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019    05/06/2019
Công tác cải cách hành chính năm 2018    07/12/2018
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018    07/12/2018
Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018    07/12/2018
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018    07/12/2018
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018    07/12/2018

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 104564