Truy cập nội dung luôn

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ

Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 43/QĐ-SNgV ngày 29/10/2021 của Sở Ngoại vụ ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung...

Công văn về việc công chức xin chuyển công tác theo nguyện vọng
Công văn về việc công chức xin chuyển công tác theo nguyện vọng

Công văn số 601/SNgV-VP ngày 22/6/2020 của Sở Ngoại vụ Tiền Giang về việc ​công chức xin chuyển công tác theo nguyện vọn...

Quyết định của Sở Nội vụ Tiền Giang về việc điều động công chức thuộc Sở Ngoại vụ đến Sở Nội vụ nhận công tác
Quyết định của Sở Nội vụ Tiền Giang về việc điều động công chức thuộc Sở Ngoại vụ đến Sở Nội vụ nhận công tác

​Quyết định số 108/QĐ-SNV ngày 03/7/2020 của Sở Nội vụ Tiền Giang về việc điều động công chức thuộc Sở Ngoại vụ đến Sở Nội vụ nhận công tá...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22/3/2018
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22/3/2018

Quyết định số 62/QĐ-SNgV ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22/3/201...

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 của UBND tỉnh Tiền Giang
Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 của UBND tỉnh Tiền Giang

​Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 202...

Quyết định về việc giao số lượng người làm việc năm 2021 của UBND tỉnh Tiền Giang
Quyết định về việc giao số lượng người làm việc năm 2021 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao số lượng người làm việc năm 202...

Quyết định về việc giao số lượng người làm việc cho Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại năm 2020
Quyết định về việc giao số lượng người làm việc cho Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại năm 2020

​Quyết định số 03/QĐ-SNgV ngày 10/01/2020 của về việc giao số lượng người làm việc cho Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại năm 202...

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ

Quyết định số 44/QĐ-SNgV ngày 30/9/2020 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang Quyết định số 44/QĐ-SNgV ngày 30/9/2020 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Quyết định số 44/QĐ-SNgV ngày 30/9/2020 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang  (Xem chi tiết tại đây)
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Ngoại vụ Tiền Giang Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Kế hoạch số 458/KH-SNgV ngày 12/5/2020 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Ngoại vụ Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang ban hành kèm Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22 tháng 3 năm 2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang ban hành kèm Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22 tháng 3 năm 2018
Quyết định số 13/QĐ-SNgV ngày 22/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang ban hành kèm Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22 tháng 3 năm 2018...
Quyết định về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Quyết định về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 43/QĐ-SNgV ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang ( Xem chi tiết tại đây)
Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang
- Quyết định số 31/QĐ-SNgV ngày 13/9/2019 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang ( Xem chi tiết tại đây) - Quy chế ban hành kèm Quyết định 31/QĐ-SNgV ngày 13/9/2019 (...
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22/3/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tiền Giang Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Quyết định 1264/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Quyết định Ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và nhân viên tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Quyết định Ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và nhân viên tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Quyết định Ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và nhân viên tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU CỦA TỈNH ỦY (Trong tháng 8 năm 2018) KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU CỦA TỈNH ỦY (Trong tháng 8 năm 2018)
Theo Đề án 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ được tạm thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức hiện có chờ Nghị định của Chính phủ nên sẽ hiện tại Sở Ngoại vụ chưa xây dựng Kế hoạch sắp xếp...

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 191
  Tổng lượt truy cập: 633983