Truy cập nội dung luôn

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU CỦA TỈNH ỦY (Trong tháng 8 năm 2018)

Theo Đề án 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ được tạm thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức hiện có chờ Nghị định của Chính phủ nên sẽ hiện tại Sở Ngoại vụ chưa xây dựng Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, trong tháng 8 có giảm 01 biên chế công chức và 01 biên chế viên chức do giải quyết cho nghỉ việc theo nguyện vọng.


Tin liên quan
Quyết định số 44/QĐ-SNgV ngày 30/9/2020 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang    06/10/2020
Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang    14/08/2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    14/08/2020
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Ngoại vụ Tiền Giang    13/05/2020
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang    13/05/2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    13/05/2020
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang ban hành kèm Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22 tháng 3 năm 2018    13/05/2020
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU CỦA TỈNH ỦY (Trong tháng 8 năm 2018)    13/05/2020
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tiền Giang    13/05/2020
Quyết định Ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và nhân viên tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    13/05/2020

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 49
  Tổng lượt truy cập: 350200