Truy cập nội dung luôn

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh sách tin - Danh mục tạm thời không có.

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong thực hiện các Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index)

Vừa qua, theo kết quả chấm điểm của Bộ Nội vụ về PAR Index dựa trên thang điểm tối đa là 100 điểm, năm 2019, Tiền Giang đạt tổng điểm là 79,68/100, xếp hạng thứ 48/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là mức xếp loại khá khiêm tốn so với những nổ lực cải cách hành chính của cả tỉnh thời gian qua. Hiểu rõ về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với yêu cầu phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung, thời gian qua Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã có nhiều giải pháp để cải thiện và nâng cao PAR Index của tỉnh và yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, và liên tục. Theo tinh thấn đó, nhằm kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đồng thời chủ động nghiên cứu và kiên trì áp dụng những giải pháp mới để nâng cao PAR Index của tỉnh, vừa mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 10/7/2020 nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về PAR Index trong năm 2019 của tỉnh Tiền Giang.

Như chúng ta đã biết, PAR Index chính là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính. Theo Quyết định số 1150/QĐ-BNV,  ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ tiêu chí xác định PAR Index cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá với 43 tiêu chí lớn và 95 tiêu chí thành phần, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực 1 (LV1): Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CHCC): 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần.

Lĩnh vực 2 (LV2): Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần.

Lĩnh vực 3 (LV3): Cải cách thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần.

- Lĩnh vực 4 (LV4): Cải cách tổ chức bộ máy: 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần.

Lĩnh vực 5 (LV5): Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần.

- Lĩnh vực 6 (LV6): Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần.

- Lĩnh vực 7 (LV7): Hiện đại hóa hành chính: 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần.

- Lĩnh vực 8 (LV8): Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 6 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần.

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PAR INDEX TIỀN GIANG NĂM 2019

Năm

LV1

LV2

LV3

LV4

LV5

LV6

LV7

LV8

Tổng điểm

Xếp hạng

2019

6/8.5

8.71/10

12.42/14

8.57/12

11.35/14

8.63/12.5

11.21/13

12.79/16

79.68/100

48/63

Ảnh minh họa. Nguồn: www.moha.gov.vn

Thông qua việc ban hành kế hoạch về khắc phục những hạn chế thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về PAR Index trong năm 2019 sẽ giúp tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm qua và xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho các cơ quan nhà nước, từ đó cải thiện và nâng cao các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của PAR Index của tỉnh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện PAR Index hàng năm của tỉnh; phấn đấu đạt tròn điểm trong PAR Index hàng năm do Bộ Nội vụ chấm điểm.

Sở Ngoại vụ Tiền Giang là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác đối ngoại địa phương và hội nhập quốc tế. Tuy không thuộc các cơ quan được UBND tỉnh phân công chủ trì, phụ trách về nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh nhưng với chức năng, nhiệm vụ của mình Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp của UBND tỉnh để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này tại cơ quan nhằm khắc phục tuyệt đối và góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

(Đính kèm chi tiết Kế hoạchsố 180/KH-UBND ngày 10/7/2020)./.

 Bích Trân tổng hợp

 

 


Tin liên quan
Một tuyến vận tải hàng hóa mới từ Việt Nam đến bờ đông Hoa Kỳ    23/03/2021
World Bank công bố dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021    23/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 22/3/2021    23/03/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 19/3/2021    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 18/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 17/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 16/3/2021    19/03/2021
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2021    19/03/2021

Liên kết Liên kết