Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh năm 2021 và những năm tiếp theo
28/09/2021

     Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021 về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo.

     Trong năm 2020, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh Tiền Giang xếp hạng 57/63 tỉnh, thành phố, đạt 80,89% (năm 2019 tỉnh xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố, đạt 79,68%); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) xếp hạng 52/63 tỉnh, thành phố, đạt 42.295 điểm (năm 2019 tỉnh xếp hạng 38/63 tỉnh, thành phố đạt 43,21 điểm); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) hạng 46/63 tỉnh, thành phố đạt 83,20% (năm 2019 tỉnh xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố, đạt 83,39%); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 45/63 tỉnh, thành phố, đạt 62,78 điểm (năm 2019 tỉnh xếp hạng 46/63 tỉnh, thành phố, đạt 63,91 điểm).

     Theo lãnh đạo tỉnh Tiền Giang điểm số này còn thấp, chưa đạt được sự kỳ vọng. Do đó, để khắc phục những hạn chế, tồn tại và nâng cao các chỉ số này trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Biểu đồ Chỉ số SIPAS năm 2020 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nguồn: http://tiengiang.gov.vn

     Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đặt ra mục tiêu khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho các cơ quan nhà nước nhằm cải thiện và nâng cao các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh nằm trong nhóm 30 hạng đầu của cả nước. Tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chỉ số. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong nỗ lực cải thiện PAR Index, PAPI và PCI hàng năm của tỉnh.

     Đồng thời, để kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc thực hiện nâng cao PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo phải thực hiện đồng bộ. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao PAR Index, PAPI và PCI là nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước các cấp, trong đó trọng tâm là các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, cải thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần của PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh. Xác định cải thiện và nâng cao PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để nâng cao PAR Index, PAPI và PCI của tỉnh.

     Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vạch ra những giải pháp và giao cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính cho từng lĩnh vực, tiêu chí cụ thể. Sở Nội vụ chủ trì về tình hình thực hiện cải thiện Chỉ số PAR Index, PAPI. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì về tình hình thực hiện Chỉ số PCI, phối hợp các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư so với quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung rà soát, đề xuất các giải pháp, quy trình nhằm rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp từ 30 ngày. Cục thuế nghiên cứu cải tiến quy trình, thủ tục nhằm rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp khi phải làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế để giảm số giờ cho mỗi cuộc làm việc còn dưới 15 giờ.../.

Văn phòng

(Đính kèm toàn văn Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh) (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết