Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ trong năm 2020
30/07/2021

Căn cứ Công văn số 5942/UBND-KSTT ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020; để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện và nâng cao các lĩnh vực, tiêu chí của Chỉ số Cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ trong năm 2021; phấn đấu đạt tròn điểm trong chỉ số cải cách hành chính hàng năm do Sở Nội vụ chấm điểm; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 1368/KH-SNgV ngày 25/12/2020 về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2020 của Sở Ngoại vụ.

Ảnh sưu tầm. Nguồn: https://tapchitaichinh.vn

Qua kết quả thẩm định các lĩnh vực, tiêu chí thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 của Sở Ngoại vụ; nhìn chung, kết quả đạt được khả quan, thực hiện tốt việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 và Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như sau:

- Về công tác Chỉ đạo điều hành: Phát huy sáng kiến và thường xuyên nhân rộng đề xuất sáng kiến, đề tài, mô hình cải cách hành chính mới. Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị thuộc Sở.

- Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC có vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Tăng cường công tác truyền thông, chủ động phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kiểm soát TTHC; nội dung tuyên truyền phải phong phú, sinh động.

- Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Ban hành quyết định phân công công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Về hiện đại hóa hành chính: Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin”.

Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai, đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm khắc phục và góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Sở Ngoại vụ. Ngoài ra, hàng năm bảng điểm Chỉ số cải cách hành chính có sự bổ sung, thay đổi, vì vậy Văn phòng Sở sẽ tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo, rà soát, theo dõi thực hiện đầy đủ các tiêu chí đúng tiến độ và nội dung./.

(Đính kèm toàn văn Kế hoạch số 1368/KH-SNgV ngày 25/12/2020 về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2020 của Sở Ngoại vụ - Xem chi tiết)

Văn phòng

 

 

Liên kết Liên kết