Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
02/07/2021

Ngày 04/5/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Mục đích là nhằm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, qua đó phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Phạm vi khảo sát được thực hiện trên toàn tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cấp chính quyền địa phương (bao gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Đối tượng khảo sát là cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung khảo sát chủ yếu tập trung các ngành: y tế, giáo dục, giao thông, đất đai, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Báo Ấp Bắc

Việc khảo sát được thực hiện theo 03 hình thức, gồm: Khảo sát trực tiếp, khảo sát điện tử và  Khảo sát thông qua việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính. Thời gian khảo sát được thực hiện vào quý II, III năm 2021, thông qua việc khảo sát sẽ lan tỏa tinh thần thực thi công vụ hướng đến sự hài lòng của đến người dân, doanh nghiệp./.

                                                                                Văn phòng Sở

 

(Đính kèm Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang: Xem chi tiết)

Liên kết Liên kết