Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
02/06/2021

Nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước; vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tại Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Quyết định trên được ban hành với mục tiêu cụ thể là xây dựng Chỉ số cải cách hành chính theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện. Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần, từ đó xác định được Chỉ số cải cách hành chính của từng đơn vị. Hàng năm triển khai xác định, công bố Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tổ chức khen thưởng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. Nguồn: https://enternews.vn

Theo đó, nội dung của Chỉ số cải cách hành chính gồm: Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện:

1. Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá với 43 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 07 tiêu chí; Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL: 03 tiêu chí; Cải cách thủ tục hành chính: 09 tiêu chí; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 10 tiêu chí; Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí; Hiện đại hoá hành chính: 08 tiêu chí. Thang điểm đánh giá với điểm chuẩn là 100, ngoài ra còn các tiêu chí điểm cộng, điểm trừ.

(Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được nêu chi tiết tại Bảng 1 kèm theo Quyết định này)

2. Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá với 50 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 07 tiêu chí; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 03 tiêu chí; Cải cách thủ tục hành chính: 09 tiêu chí; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 04 tiêu chí; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 11 tiêu chí; Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí; Hiện đại hoá hành chính: 08 tiêu chí; Tác động của cải cách hành chính đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 05 tiêu chí. Thang điểm đánh giá với điểm chuẩn là 100, ngoài ra còn các tiêu chí điểm cộng, điểm trừ.

 (Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện được nêu chi tiết tại Bảng 2 kèm theo Quyết định này)

Phương pháp để thực hiện việc đánh giá: Các đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị, địa phương mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong bộ Chỉ số cải cách hành chính tương ứng Bảng 1, Bảng 2. Điểm tự đánh giá của các đơn vị, địa phương được Tổ thẩm định (gồm Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan) thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả thẩm định sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, công bố.

Thông qua việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính sẽ đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các đơn vị. Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện./.

(Để biết thêm chi tiết, đề nghị xem toàn văn Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 tại đây).

Văn phòng

 

 

Liên kết Liên kết