Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết địnhvề việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
30/07/2021

Nhằm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính. Xác định và đưa lộ trình cụ thể về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Theo đó, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021, các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc tích hợp tổng cộng 571 dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn và theo danh mục đính kèm theo Quyết định này), trong đó có 379 dịch vụ công hoàn thành trong tháng 8, 155 dịch vụ công hoàn thành trong tháng 9 và 37 dịch vụ công hoàn thành trong tháng 10. Đến tháng 11 năm 2021, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý của mình đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng lộ trình đã được đăng ký. Đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến và chức năng thanh toán trực tuyến được tích hợp, thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp truy cập, sử dụng.

Cổng Dịch vụ công quốc gia (Ảnh chụp màn hình tại trang web www.dichvucong.gov.vn)

Sau khi hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình đã đề ra, tỉnh Tiền Giang sẽ đạt tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tăng thêm 20% so với năm 2020 (tối thiểu là 30%). (Đến tháng 5/2020, Tiền Giang đã cung cấp 621 dịch vụ công trực tuyến mức 4, đạt tỷ lệ 37,6% tổng số thủ tục hành chính, là một trong những tỉnh, thành đạt tỷ lệ cao nhất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia – theo vietnamnet.vn). Đồng thời, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp góp phần tăng tính công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính của tỉnh./.

(Đính kèm toàn văn Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 - Xem chi tiết)

Văn phòng

 

 

Liên kết Liên kết