Truy cập nội dung luôn

Danh bạ CBCCVC Danh bạ CBCCVC

 

          DANH BẠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NGOẠI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

@tiengiang.gov.vn

 BAN GIÁM ĐỐC

1

 Lưu Văn Phi

Giám đốc

02733. 978 567

luuvanphi

2

 Nguyễn Văn Công

Phó Giám đốc

02733. 978 589

ngvancong

3

 Nguyễn Phương Bình

Phó Giám đốc

02733. 978 597

nguyenphuongbinh

 VĂN PHÒNG SỞ

4

 Nguyễn Thị Minh Châu

Chánh Văn phòng

02733. 971 223

nguyenthiminhchau

5

 Lê Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

lethithuyhang

6  Nguyễn Thị Kim Duyên Chuyên viên nguyenthikimduyen

7

 Lê Ngọc Bích Trân

Chuyên viên

lengocbichtran

 PHÒNG LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

9

 Lương Ngọc Dung

Trưởng phòng

02733. 978 587

luongngocdung

10

 Trương Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

truongthanhphong

11

 Võ Thanh Minh Thư

Chuyên viên

vothanhminhthu

12

 Phạm Thị Mỹ Duyên

Chuyên viên

phamthimyduyen

13  Võ Lê Phương Thảo Chuyên viên volephuongthao
 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

14

 Dương Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng

02733. 978 588

duongthihonggam

15  Nguyễn Đình Khắc Huy Phó Trưởng phòng nguyendinhkhachuy
16  Dương Thị Hồng Vân Chuyên viên duongthihongvan
 THANH TRA
18  Phan Thị Thu Thẩm Chánh Thanh tra 02733. 978 586 phanthithutham
 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI
19  Lê Thị Bé Ba Giám Đốc TT Dịch vụ đối ngoại 02733. 883 899 lethibeba
20  Lê Phú Thanh Chuyên viên lephuthanh
21  Bùi Thanh Duy Chuyên viên buithanhduy
 

 

Liên kết Liên kết