Truy cập nội dung luôn

Danh bạ CBCCVC Danh bạ CBCCVC

 

          DANH BẠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NGOẠI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

@tiengiang.gov.vn

 BAN GIÁM ĐỐC

1

 Lưu Văn Phi

Giám đốc

02733. 978 567

luuvanphi

2

 Nguyễn Văn Công

Phó Giám đốc

02733. 978 589

ngvancong

 VĂN PHÒNG SỞ

3

 Nguyễn Thị Minh Châu

Chánh Văn phòng

02733. 971 223

nguyenthiminhchau

4

 Lê Thị Thúy Hằng

Kế toán

lethithuyhang

5  Nguyễn Thị Kim Duyên Chuyên viên nguyenthikimduyen

6

 Lê Ngọc Bích Trân

Chuyên viên

lengocbichtran

7 Nguyễn Thị Hà Tranh Tạp vụ  
 PHÒNG LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

8

 Lương Ngọc Dung

Trưởng phòng

02733. 978 587
 

luongngocdung

9

 Trương Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

truongthanhphong

10

 Võ Thanh Minh Thư

Chuyên viên

vothanhminhthu

11

 Phạm Thị Mỹ Duyên

Chuyên viên

phamthimyduyen

12

 Nguyễn Ngọc Diễm

Chuyên viên

nngocdiem

 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

13

 Dương Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng

02733. 978 588

duongthihonggam

14  Nguyễn Đình Khắc Huy Phó Trưởng phòng nguyendinhkhachuy
15  Dương Thị Hồng Vân Chuyên viên duongthihongvan
 THANH TRA
16  Trương Thanh Phong Thanh tra 0372.693.850 truongthanhphong

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

    17  Lê Thị Thuỷ Tiên  Kế toán

02733. 883. 899

lethithuytien
    18  Huỳnh Minh Đạt  Chuyên viên huynhminhdat
19  Nguyễn Kiều Duyên Chuyên Viên nguyenkieuduyen

 

 

 

 

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 226
  Tổng lượt truy cập: 634018