Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Tên đơn vị: SỞ NGOẠI VỤ TỈNH TIỀN GIANG

- Tên tiếng Anh: Tien Giang department of foreign affairs

- Địa chỉ: 63 - Đường 30/4 - Phường 1 - TP. Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273.3971223

- Fax: 0273.3978444

- Email: songoaivu@tiengiang.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

- Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

- Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

* Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

    + Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác ngoại vụ;

    + Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác ngoại vụ; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Sở;

    + Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

    + Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác ngoại vụ;

    + Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác ngoại vụ sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Về công tác lãnh sự và quản lý các đoàn ra và đoàn vào:

    + Thống nhất quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn khách quốc tế vào Việt Nam đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

    + Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thống kê, tổng hợp việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

    + Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

    + Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài và công dân nước ngoài tại địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong công tác lãnh sự tại địa phương;

    + Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;

    + Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác quản lý, triển khai hoạt động MIA trên địa bàn tỉnh.

- Về thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại

    + Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

    + Cung cấp các thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

    + Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

    + Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật;

    + Phối hợp tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại của địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

    + Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh Tiền Giang và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh Tiền Giang ở nước ngoài.

- Đối với hoạt động viện trợ phi chính phủ và cá nhân nước ngoài:

    + Thống nhất quản lý hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cá nhân nước ngoài thực hiện tại địa phương theo quy định của pháp luật;

    + Hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cá nhân nước ngoài thực hiện tại địa phương.

- Về kinh tế đối ngoại:

    + Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

    + Là đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

    + Tham gia công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng hợp tác với nước ngoài;

    + Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tư vấn, tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về kinh tế đối ngoại cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; thực hiện các hợp đồng tư vấn dự án đầu tư và các dịch vụ tư vấn khác về kinh tế đối ngoại theo quy định của pháp luật.

- Về hợp tác quốc tế với các địa phương, tổ chức nước ngoài:

    + Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, các hoạt động kết nghĩa, hợp tác, trao đổi, giao lưu về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh với các địa phương, tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật;

    + Định kỳ phối hợp tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động hợp tác quốc tế với địa phương, tổ chức nước ngoài.

- Về người Việt Nam ở nước ngoài:

    + Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

    + Phối hợp thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn người Việt nam ở nước ngoài và thân nhân của họ về các vấn đề liên quan;

    + Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân tại tỉnh.

- Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của Sở theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực ngoại vụ theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác ngoại vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Sở Ngoại vụ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

- Sở Ngoại vụ có Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

+ Văn phòng được bố trí 06 biên chế và 02 hợp đồng;

+ Thanh tra được bố trí 02 biên chế;

+ Phòng Lãnh sự và Việt kiều được bố trí 04 biên chế;

+ Phòng Chính trị và Kinh tế đối ngoại được bố trí 04 biên chế;

+ Phòng Văn hóa, Lễ tân và Báo chí được bố trí 04 biên chế.

Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

3. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Tien Giang department of foreign afffairs)

- Địa chỉ: 63 - Đường 30/4 - Phường 1 - TP. Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273.3971223

- Fax: 0273.3978444

- Email: songoaivu@tiengiang.gov.vn

- Website:

- Thông tin của Lãnh đạo đơn vị:

+ Giám đốc:

. Họ và tên: Lưu Văn Phi

. Điện thoại: 0273.3978567; email: luuvanphi@tiengiang.gov.vn

+ Phó Giám đốc:

. Họ và tên: Nguyễn Văn Công

. Điện thoại: 0273.3978589; email: ngvancong@tiengiang.gov.vn

+ Phó Giám đốc:

. Họ và tên: Nguyễn Phương Bình

. Điện thoại:0273.3978597 ; email: nguyenphuongbinh@tiengiang.gov.vn

4. Các thông tin khác:

 - Sở Ngoại vụ được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Sở Ngoại vụ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

- Sở Ngoại vụ là cơ quan tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ xin phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC cho doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định.

- Sở Ngoại vụ đang xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Trung tâm dịch vụ đối ngoại nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài về tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn cho khi thực hiện các hoạt động về đối ngoại, các nội dung có yếu tố nước ngoài.

Liên kết Liên kết