Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở (Xem chi tiết tại đây ).
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2017 Thông báo về việc tiếp công dân năm 2017
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2017 (Xem chi tiết)
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2016 Thông báo về việc tiếp công dân năm 2016
UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ NGOẠI VỤ ¯¯¯¯¯¯¯   ...

Liên kết Liên kết