Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/02/2021 triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục phổ biến hiệu quả và sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là ICCPR) và các quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật liên quan về các quyền dân sự, chính trị; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị và những thành tựu đạt được của Việt Nam trong thực thi ICCPR nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Những hình thức chính phổ biến ICCPR trên địa bàn tỉnh như sau:

- Phát hành các tài liệu, ấn phẩm (sách, tờ rơi…), tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật để tuyên truyền, phổ biến về ICCPR; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng như Trang phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên Trang web của các cơ quan, đơn vị, địa phương về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của ICCPR.

- Tiếp tục lồng nghép tuyên truyền nội dung quyền dân sự, chính trị trong các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

Tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp là đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch và có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các huyện của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Ban Tuyên giáo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch và có thực hiện kiểm tra, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân"./.

Mỹ Duyên tổng hợp

 

(Đính kèm Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

 


Tin liên quan
Một tuyến vận tải hàng hóa mới từ Việt Nam đến bờ đông Hoa Kỳ    23/03/2021
World Bank công bố dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021    23/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 22/3/2021    23/03/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 19/3/2021    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 18/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 17/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 16/3/2021    19/03/2021
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2021    19/03/2021

Liên kết Liên kết