Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ
Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 13/3/2020 của Sở Ngoại vụ Về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020
Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020
Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho...
Bản tin Ngoại giao kinh tê (Thứ Ba, ngày 10/3/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tê (Thứ Ba, ngày 10/3/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 10/3/2020) *** Tin vắn Giá dầu thế giới giảm mạnh, các nước sản xuất không thống nhất...
Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
1. Công văn số 988/UBND-NCPC ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (xem chi tiết) 2.  Nghị định số...
Thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em và Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2020 Thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em và Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch số 59/KH-HĐBVCSTE ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em và Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2020 (Xem chi tiết tại...
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2020
Kế hoạch số 58/KH-BVSTBPN ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2020
Kế hoạch số 57/KH-BVSTBPN ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết