Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Bản tin Ngoại giao kinh tê (Thứ Ba, ngày 10/3/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tê (Thứ Ba, ngày 10/3/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 10/3/2020) *** Tin vắn Giá dầu thế giới giảm mạnh, các nước sản xuất không thống nhất...
Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
1. Công văn số 988/UBND-NCPC ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (xem chi tiết) 2.  Nghị định số...
Thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em và Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2020 Thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em và Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch số 59/KH-HĐBVCSTE ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em và Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2020 (Xem chi tiết tại...
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2020
Kế hoạch số 58/KH-BVSTBPN ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2020
Kế hoạch số 57/KH-BVSTBPN ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 3/3/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 3/3/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 3/3 /2020) *** Tin vắn Virus SARS-CoV-2 sẽ khiến thị trường chứng khoán thế giới sẽ...
Hướng dẫn công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang năm 2020 Hướng dẫn công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang năm 2020
Hướng dẫn công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang năm 2020 Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU ngày 10/02/2020 (Xem chi tiết tại đây)
Triển khai Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Triển khai Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Triển khai Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (Xem chi tiết tại đây) Đính chính...

Liên kết Liên kết