Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

QUY TRÌNH NVNONN CHẾT Ở NƯỚC NGOÀI, ĐEM VỀ ĐỊA PHƯƠNG CHÔN CẤT, MAI TÁNG? QUY TRÌNH NVNONN CHẾT Ở NƯỚC NGOÀI, ĐEM VỀ ĐỊA PHƯƠNG CHÔN CẤT, MAI TÁNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự; - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Thông tư 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục...
QUY TRÌNH NVNONN, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI CHÔN CẤT, MAI TÁNG? QUY TRÌNH NVNONN, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI CHÔN CẤT, MAI TÁNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự; - Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017: Điều 71, 72, 73; - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014;...
QUY TRÌNH NVNONN, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CHÔN CẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG? QUY TRÌNH NVNONN, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CHÔN CẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự; - Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP...
QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM? QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày Việt Nam ngày 13/11/2008; - Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày...
QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI ĐÃ THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM; CHƯA THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM XIN GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM (HÌNH THỨC SONG TỊCH)? QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI ĐÃ THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM; CHƯA THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM XIN GIỮ QUỐC TỊCH VIỆT NAM (HÌNH THỨC SONG TỊCH)?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày Việt Nam ngày 13/11/2008; - Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày...
QUY TRÌNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI NHẬP TỊCH VIỆT NAM (CHƯA TỪNG MANG QUỐC TỊCH VIỆT NAM)? QUY TRÌNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI NHẬP TỊCH VIỆT NAM (CHƯA TỪNG MANG QUỐC TỊCH VIỆT NAM)?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008; - Luật số 56/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày...
TIỀN GIANG NỖ LỰC ĐÁP ỨNG NGUYỆN VỌNG NHÂN DÂN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC NHÂN DÂN TIỀN GIANG NỖ LỰC ĐÁP ỨNG NGUYỆN VỌNG NHÂN DÂN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC NHÂN DÂN
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được các cấp, các ngành trong tỉnh Tiền Giang xác định là nhiệm vụ...
Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019 Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)
Phát động chuyên đề thi đua Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2019
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2019 của Sở Ngoại vụ (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Sở Ngoại vụ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Sở Ngoại vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Sở Ngoại vụ (xem chi tiết tại đây).  

Liên kết Liên kết