Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025 Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025
Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai...
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (xem chi tiết tại đây)
Mời dự Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan Mời dự Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ HẢI QUAN (xem chi tiết tại đây)  
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 (xem chi tiết tại đây)
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 (xem chi tiết tại đây)
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ( xem chi tiết tại đây )
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 ( xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công tác ngoại vụ tháng 5-2018 Báo cáo công tác ngoại vụ tháng 5-2018
Báo cáo công tác ngoại vụ tháng 5-2018 ( xem chi tiết tại đây )

Liên kết Liên kết