Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

HỌC BỔNG TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SÔNG MÊ CÔNG - SÔNG HẰNG HỌC BỔNG TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC SÔNG MÊ CÔNG - SÔNG HẰNG
Nằm trong khuôn khổ Hợp tác sông Hằng – Mê Công (MGC), năm 2019, Chính phủ Ấn Độ tiếp tục dành cho Việt Nam một số học bổng Đại học và sau Đại học thuộc các lĩnh vực, trừ các chương trình học liên...
Thông báo Chương trình Xuân Quê hương 2019 Thông báo Chương trình Xuân Quê hương 2019
Ngày 21/12/2018 , Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao có Công văn số 446/UBNV-V2 về việc thông báo đăng ký tham dự Chương trình Xuân quê hương năm 2019 tại Hà Nội. ...
Công tác cải cách hành chính năm 2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm...
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018 Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ...
Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018 Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm...
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...

Liên kết Liên kết