Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017
Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Hỗ trợ nguồn lực phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới Hỗ trợ nguồn lực phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới
Vừa qua vào ngày 01/02/2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch "Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực Hợp tác xã; Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các Hợp tác xã Nông...
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1) Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1). Xem tại đây. 
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018 (xem tại đây)
Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018 (xem tại đây)
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018 (xem tại đây)
Triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Ngày 23/02/2018, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước...

Liên kết Liên kết