Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người Tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm nói chung, tội mua bán người nói riêng diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số vụ, tính chất nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn...
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Xem chi tiết)
Quyết định 2269/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. Quyết định 2269/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017.
Quyết định 2269/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017. (Xem chi tiết)
Quyết định 2149/QĐ-UBND ngày 11/07/2017 Về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quyết định 2149/QĐ-UBND ngày 11/07/2017 Về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định 2149/QĐ-UBND ngày 11/07/2017 Về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (Xem chi tiết)
Chương trình hành động số 188/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Chương trình hành động số 188/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Chương trình hành động số 188/CTr-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03...
Chính phủ đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016–2020 Chính phủ đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016–2020
An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Tuy nhiên, trên...
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 (Xem chi tiết)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg, ngày 14/02/2017 về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh...
Chung tay phòng, chống ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy Chung tay phòng, chống ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy
Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đã trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội và là hiểm họa trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, vấn nạn này đang gia tăng và diễn biến phức tạp....
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 05 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 05 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 05 năm 2017 (Xem chi tiết)

Liên kết Liên kết