Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 (xem chi tiết tại đây)
Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
QUY CHẾ Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-SNgV  ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang) ...
Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ
  NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN   I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Giờ làm việc:             - Sáng: từ 08 giờ 00 phút...

Liên kết Liên kết