Truy cập nội dung luôn

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông điệp của Liên hợp quốc nhân Ngày Nhân quyền Thế giới 10/12 Thông điệp của Liên hợp quốc nhân Ngày Nhân quyền Thế giới 10/12
Ngày 10/12, Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành kỷ niệm Ngày Nhân quyền quốc tế. Năm nay, Ngày kỷ niệm tập trung vào những thách thức, cơ hội đặt ra do đại dịch Covid-19, kêu gọi mọi quốc gia đẩy...
Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch 204/KH-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh,...
Kỷ niệm 15 năm Kỷ niệm 15 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005-19/8/2020)
Kỷ niệm 15 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"  (19/8/2005-19/8/2020)  1. Vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước Kế thừa, phát huy...
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội
Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 64/2020/QH14 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư Luật số 64/2020/QH14 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Luật số 64/2020/QH14 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp Luật số 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp
Luật số 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp Luật số 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp
Luật số 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 61/2020/QH14 Luật đầu tư Luật số 61/2020/QH14 Luật đầu tư
Luật số 61/2020/QH14 Luật đầu tư (Xem chi tiết tại đây)
Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
- Công văn số 1891/UBND-KTTC ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh (Xem chi tiết) Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc...
Triển khai công văn số 16128/BTC-KBNN ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài Triển khai công văn số 16128/BTC-KBNN ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài
Triển khai công văn số 16128/BTC-KBNN ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ...
Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật
Công văn số 737/UBND-NCPC ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (Xem chi tiết tại đây)
Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
- Công văn số 1192/UBND-NCPC ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (Xem chi tiết tại đây) Nghị...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2020
Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho...
Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật...

Liên kết Liên kết