Truy cập nội dung luôn

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Triển khai công văn số 16128/BTC-KBNN ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài

Triển khai công văn số 16128/BTC-KBNN ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài

(Xem chi tiết tại đây)


Tin liên quan
Triển khai thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    19/08/2020
Kỷ niệm 15 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005-19/8/2020)    14/08/2020
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng    10/08/2020
Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án    10/08/2020
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên    10/08/2020
Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều    10/08/2020
Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội    10/08/2020
Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật    10/08/2020
Luật số 64/2020/QH14 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư    10/08/2020
Luật số 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp    10/08/2020

Liên kết Liên kết