Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
65/KH-UBND 12-03-2020 Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 2-lượt Xem
32/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 1-lượt Xem
06/2020/QĐ-TTg 21-02-2020 Về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 2-lượt Xem
02/2020/TT-BNG 14-02-2020 Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự 7-lượt Xem
16/2020/NĐ-CP 03-02-2020 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 3-lượt Xem
197/QĐ-BNG 30-01-2020 Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019 4-lượt Xem
1315-QĐ-TU 20-12-2019 Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý và nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài 6-lượt Xem
3893/QĐ-UBND 12-11-2019 Ban hành Quy chế phối hợp Công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
Quyết định 2254/QĐ-UBND 16-07-2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
Nghị định 59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 0-lượt Xem
Nghị định 31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 0-lượt Xem
Quyết định 473/QĐ-UBND 19-02-2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kỳ 2014 - 2018 3-lượt Xem
36/2018/QH14 20-11-2018 PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 0-lượt Xem
25/2018/QH14 12-06-2018 Luật Tố cáo 1-lượt Xem
486/QĐ-UBND 26-02-2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem
34/2017/QĐ-UBND 02-11-2017 Bãi bỏ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 2-lượt Xem
03/2017/QĐ-UBND 08-03-2017 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 3-lượt Xem
2434/QĐ-TTg 13-12-2016 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 4-lượt Xem
3631/QĐ-UBND 02-12-2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-lượt Xem
274/2016/TT-BTC 14-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 1-lượt Xem

Liên kết Liên kết