Truy cập nội dung luôn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020
Báo cáo số 303/BC-SNgV ngày 17/3/2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Ngoại vụ Báo cáo số 1746/BC-SNgV ngày 20/12/2019  (Xem chi tiết tại đây) Biểu mẫu 06a (xem chi tiết)
Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019 Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây dựng...
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây...
Công tác cải cách hành chính năm 2018 Công tác cải cách hành chính năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm...
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018 Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ...
Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018 Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm...
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 771
  Tổng lượt truy cập: 754943