Truy cập nội dung luôn

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ

Danh sách tin - Danh mục tạm thời không có.

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang

Tin liên quan
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang    13/09/2021
Quyết định số 44/QĐ-SNgV ngày 30/9/2020 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang    06/10/2020
Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Ngoại vụ Tiền Giang    14/08/2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    14/08/2020
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Ngoại vụ Tiền Giang    13/05/2020
Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    13/05/2020
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ Tiền Giang ban hành kèm Quyết định số 10/QĐ-SNgV ngày 22 tháng 3 năm 2018    13/05/2020
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU CỦA TỈNH ỦY (Trong tháng 8 năm 2018)    13/05/2020
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ Tiền Giang    13/05/2020
Quyết định Ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và nhân viên tại Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    13/05/2020

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362