Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại
07/10/2022

Quyết định về việc·công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

Liên kết Liên kết