Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

LỊCH CƠ QUAN TUẦN 42
20/10/2022

SỞ NGOẠI VỤ - TỈNH TIỀN GIANG
LỊCH CƠ QUAN TUẦN 42
Từ ngày 17/10/2022 Đến ngày 23/10/2022

 
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
17/10/2022
Sáng
08:00
Họp giao ban công tác cơ quan
Ô.Phi và LĐ các đơn vị
PH Sở
Thứ Ba
18/10/2022
Sáng
08:30
Dự HN trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Giám đốc
PH số 2 - TTHN tỉnh
08:30
Dự HN trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Đảng viên Chi bộ
HT. Trường Chính trị tỉnh
Thứ Tư
19/10/2022
Sáng
07:00 - 16:45
Tập huấn cán bộ diễn tập khi vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang năm 2022
Ô. Phong
HT A- BCH QS tỉnh
07:30
Dự ĐH đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ô. Phi
TTHN tỉnh
Thứ Năm
20/10/2022
Chiều
14:00
Họp mặt Ngày 20/10
Tất cả CBCCVC
PH SỞ
Thứ Sáu
21/10/2022
Sáng
08:00
Dự Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cả ngày)
Ô. Phi
Ph 02 - TTHN tỉnh
Thứ Bảy
22/10/2022
 
 
 
 
 
Chủ Nhật
23/10/2022
Sáng
08:00
Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW
PH 02-TTHN
Ô. Phi
Buổi Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
17/10/2022
Sáng
08:00
Họp giao ban công tác cơ quan
Ô.Phi và LĐ các đơn vị
PH Sở
Thứ Ba
18/10/2022
Sáng
08:30
Dự HN trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Giám đốc
PH số 2 - TTHN tỉnh
08:30
Dự HN trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Đảng viên Chi bộ
HT. Trường Chính trị tỉnh
Thứ Tư
19/10/2022
Sáng
07:00 - 16:45
Tập huấn cán bộ diễn tập khi vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang năm 2022
Ô. Phong
HT A- BCH QS tỉnh
07:30
Dự ĐH đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ô. Phi
TTHN tỉnh
Thứ Năm
20/10/2022
Chiều
14:00
Họp mặt Ngày 20/10
Tất cả CBCCVC
PH SỞ
Thứ Sáu
21/10/2022
Sáng
08:00
Dự Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cả ngày)
Ô. Phi
Ph 02 - TTHN tỉnh
Thứ Bảy
22/10/2022
 
 
 
 
 
Chủ Nhật
23/10/2022
Sáng
08:00
Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW
PH 02-TTHN
Ô. Phi

Liên kết Liên kết