Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho
18/09/2022

Ngày 13/9/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho.

DANH MỤC PHỤ LỤC

CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2030 PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYÊN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ MỸ THO

STT

Tên phụ lục

Phụ lục 1

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn thành phố Mỹ Tho

Phụ lục 2

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn thị xã Cai Lậy

Phụ lục 3

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn thị xã Gò Công

Phụ lục 4

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn huyện Cái Bè

Phụ lục 5

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn huyện Cai Lậy

Phụ lục 6

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn huyện Châu Thành

Phụ lục 7

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn huyện Chợ Gạo

Phụ lục 8

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn huyện Gò Công Đông

Phụ lục 9

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn huyện Gò Công Tây

Phụ lục 10

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn huyện Tân Phú Đông

Phụ lục 11

Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 tỉnh Tiền Giang phân bổ trên địa bàn huyện Tân Phước

Chi tiết xem tại đây

 

Liên kết Liên kết