Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Quyết định ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
15/09/2022

Ngày 13/9/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2540/QĐ-UBND ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, gồm:

Mã định danh các cơ quan, tổ chức cấp 1: Phụ lục I.

Mã định danh các cơ quan, tổ chức cấp 2: Phụ lục II.

Mã định danh các cơ quan, tổ chức cấp 3: Phụ lục III.

Mã định danh các cơ quan, tổ chức cấp 4: Phục lục IV.

Mã định danh điện tử nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Liên kết Liên kết