Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Triển khai, thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của CBCCVC tỉnh Tiền Giang
11/08/2022

​Ngày 06/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có ban ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND.

Tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định trách nhiệm của Sở Ngoại vụ là hướng dẫn các cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài báo cáo kết quả chuyến đi. Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ có dự thảo và gửi kèm các mẫu Báo cáo đi nước ngoài để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện.

Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Xem chi tiết Công văn số 349/SNgV-LS&NVNONN ngày 02/3/2022 của Sở Ngoại vụ tại đây.

Mẫu 01 (Mẫu báo cáo dành cho cá nhân)

Mẫu 02 (Mẫu báo cáo dành cho trường hợp đoàn công tác do lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở xuống làm Trưởng đoàn)

Mẫu 03 (Mẫu báo cáo dành cho trường hợp đoàn công tác do lãnh đạo từ cấp sở, huyện và tương đương trở lên làm Trưởng đoàn)

Liên kết Liên kết