Truy cập nội dung luôn

Góp ý Dự thảo Góp ý Dự thảo

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:
Đơn vị: SoNgoaivu
Ngày bắt đầu: 13-09-2021 Ngày hết hạn: 13-10-2021

Liên kết Liên kết