Truy cập nội dung luôn

Góp ý Dự thảo Góp ý Dự thảo

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến bãi bỏ văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành

Trích yếu:Lấy ý kiến bãi bỏ văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành
Tóm tắt:Lấy ý kiến bãi bỏ văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành
Đơn vị: SoNgoaivu
Ngày bắt đầu: 19-12-2016 Ngày hết hạn: 11-01-2017

Liên kết Liên kết