Truy cập nội dung luôn

Học tập và làm theo Bác Hồ Học tập và làm theo Bác Hồ

Kế hoạch học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Sở Ngoại vụ

ĐẢNG UỶ KHỐI

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ SỞ NGOẠI VỤ

*

Số 41-KH/CB

Tiền Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

-----

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp về việc học tập, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Quán triệt chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tạo thành một động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP  VÀ LÀM THEO

1/- Thời gian và tài liệu

- Thời gian thực hiện trong năm 2020.

- Tài liệu học tập: bám sát tài liệu học tập chủ đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang biên soạn.

2/- Nội dung học tập và làm theo

- Cấp ủy tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên tuyền và thực hiện trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về nội dung của chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đơn vị, có chú ý lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm;

- Đưa nội dung học tập chuyên đề vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ và phải bám sát chuyên đề năm 2020 và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, Bí thư chi bộ trực tiếp chủ trì, lựa chọn những nội dung trong chủ đề và có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ, của đảng viên để học tập, thảo luận. Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chọn một số nội dung cụ thể trong chuyên đề học tập năm 2020 gắn với nhiệm vụ của bản thân để xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo và đăng ký thực hiện với chi bộ, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

3/- Hình thức và nội dung thực hiện

3.1/- Sinh hoạt chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng đồng chí trong cấp ủy chuẩn bị chu đáo nội dung, phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 và chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận, bàn biện pháp khắc phục, cụ thể như sau:

- Tháng 2: Sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 3/2.

- Tháng 3: Triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hướng dẫn cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2020 cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

 - Tháng 4: Cấp ủy quán triệt nội dung chủ yếu "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tháng 5: Phân công đảng viên nghiên cứu kể câu chuyện hoặc viết bài viết  liên quan nội dung "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; chi bộ thảo luận, liên hệ thực tế (xã hội, đơn vị, bản thân) đề ra hướng học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.

- Tháng 6: Phân công đảng viên nghiên cứu kể câu chuyện hoặc viết bài viết  liên quan nội dung "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; sau đó thảo luận, nêu những ý kiến đóng góp để góp phần xây dựng đảng và chính quyền tại đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Tháng 7: Thảo luận nội dung "Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị.

- Tháng 8: Phân công đảng viên nghiên cứu viết bài viết liên quan nội dung "Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; chi bộ thảo luận những vấn đề có liên quan nội dung này trong nội bộ đơn vị.

- Tháng 9: Phân công đảng viên nghiên cứu kể câu chuyện có nội dung liên quan "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; chi bộ thảo luận xung quan nội dung được đặt ra.

- Tháng 10: Phân công đảng viên nghiên cứu viết bài viết liên quan nội dung "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị (nếu có)…

- Tháng 11: Thảo luận nội dung "Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị (nếu có)…

- Tháng 12: Tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến và triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021.

3.2/- Tổ chức tọa đàm

Cấp ủy tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 gắn với thực hiện nghị quyết TW4 khoá XII và Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"… dự kiến vào cuối tháng 9/2020.

 

 4/- Công tác giám sát

Cấp ủy xây dựng kế hoạch giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 đối với đảng viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Kế hoạch này, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị để thực hiện.

- Định kỳ 6 tháng (10/6), cuối năm (10/11/2020) báo cáo chuyên đề kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh chuyên đề năm 2020 về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo ĐUK;

- Đảng viên Chi bộ;

- Lưu: VT (BBa).

    TM. CHI BỘ

   BÍ THƯ

(đã ký)

Lưu Văn Phi

 

 

 

 


Tin liên quan
QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG?    10/11/2022
Đông Nam Á cân nhắc về ngoại hối dự trữ để tránh phụ thuộc vào một ngoại tệ duy nhất    17/06/2022
Vietjet khai trương đường bay thẳng đầu tiên và duy nhất từ Mumbai đến Việt Nam    17/06/2022
Việt Nam có phải là mối lo về thị phần sản xuất đối với Trung Quốc?    17/06/2022
Việt Nam cần tính toán chiến lược cạnh tranh trong thu hút FDI thay cho lao động giá rẻ    17/06/2022
Nhiều công ty Châu Âu chọn Việt Nam hơn Trung Quốc    17/06/2022
Ủy hội sông Mê Công công bố công nghệ giám sát chất lượng nước sông Mê Công và sự di cư của cá    17/06/2022
Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030    17/06/2022
Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022    17/06/2022
Xuất khẩu của Việt Nam sang EU trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng kỷ lục nhờ EVFTA    10/06/2022

Liên kết Liên kết