Truy cập nội dung luôn

Học tập và làm theo Bác Hồ Học tập và làm theo Bác Hồ

Kế hoạch Học tập và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

CHI BỘ SỞ NGOẠI VỤ

*

Số 36-KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tiền Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2019

                 

KẾ HOẠCH

 Học tập và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019

"Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

-----

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/ĐUK, ngày 21/02/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt và xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tạo thành một động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP  VÀ LÀM THEO

1/- Thời gian và tài liệu

- Thời gian thực hiện trong năm 2019.

- Tài liệu chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

2/- Nội dung học tập và làm theo

- Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về những nội dung của Chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân" phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan. Kết hợp tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969 - 2019). Tham gia cuộc thi viết "Gương sáng làm theo lời Bác".

- Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tăng cường lãnh đạo tiếp tục thực hiện Kết luận 114-KL/TW năm Dân vận chính quyền 2019 với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", trong đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên cơ quan (nhất là các cơ quan hành chính Nhà nước) về tổ chức Dân vận, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới nội dung của chuyên đề về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân" của cơ quan, đơn vị, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua. Đặc biệt là: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3/- Hình thức học tập và làm theo

3.1/- Đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí trong cấp uỷ chuẩn bị chu đáo nội dung, phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 và chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận, bàn biện pháp khắc phục, cụ thể như sau:

- Tháng 2: Sinh hoạt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng 3/2.

- Tháng 3: Xây dựng và triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hướng dẫn cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2019 cho đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan.

- Tháng 4: Học tập, quán triệt toàn văn chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tháng 5: Thảo luận nội dung "Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân" gắn với tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan (nếu có)…

- Tháng 6: Thảo luận nội dung "Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân" gắn với tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan (nếu có)…

- Tháng 7: Thảo luận nội dung "Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân" gắn với tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan (nếu có)…

- Tháng 8: Thảo luận nội dung "Chủ trương của Đảng về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay" gắn với tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan (nếu có)…

- Tháng 9: Thảo luận nội dung "Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật" gắn với tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan (nếu có)…

- Tháng 10: Thảo luận nội dung "Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay" gắn với tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan (nếu có)…

- Tháng 11: Đánh giá việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

- Tháng 12: Tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019, biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến và triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020.

3.2/- Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến

Chi bộ xây dựng mô hình tiêu biểu nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TW4 khoá XII. Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chi bộ căn cứ các nội dung của kế hoạch, trong sinh hoạt định kỳ, đồng chí Phó Bí thư chi bộ được chi ủy phân công là người trực tiếp lãnh đạo tổ chức Học tập và làm theo Bác sẽ chủ trì, lựa chọn những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ và đảng viên để thảo luận, trao đổi, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có);

- Căn cứ vào nội dung học tập chuyên đề năm 2019, các đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày (nếu có) theo biểu mẫu hướng dẫn tại Công văn 753-CV/ĐUK ngày 23/2/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (đã thực hiện năm 2018).

- Giao đồng chí Phó Bí thư chi bộ triển khai kế hoạch đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thực hiện; định kỳ 6 tháng (10/6), cuối năm (10/11/2019) báo cáo chuyên đề kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).

 

Nơi nhận:

- BTG- ĐUK các CQ tỉnh;

- Đảng viên Chi bộ;

- Lưu: VT (BBa).

    TM. CHI BỘ

    BÍ THƯ

(đã ký)

Lưu Văn Phi

 

 

 

 


Tin liên quan
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Venezuela    26/05/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc    18/05/2020
Kế hoạch học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Sở Ngoại vụ    07/04/2020
50 năm Di chúc của Bác Hồ vẫn mãi sáng soi    02/08/2019
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC    23/05/2019
Kế hoạch Học tập và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”    23/05/2019

Liên kết Liên kết