Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

 Thông báo về việc tiếp công dân năm 2022 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở...
Xem thêm >>

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

Thông báo Về việc cập nhật lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở

UBND TỈNH TIỀN GIANG

SỞ NGOẠI VỤ

 
 

 

 

Số: 1326/TB-SNgV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

Tiền Giang, ngày  24 tháng 9 năm 2018

 

 

 

 THÔNG BÁO

Về việc cập nhật lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở  

–––––––––––––

 

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 32/TB-UBND ngày 19/02/2016 về việc tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị, Sở Ngoại vụ đã gửi thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ đến các cá nhân, cơ quan, đơn vị vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, do bận lịch công tác, Giám đốc Sở có thay đổi lịch tiếp công dân vào tháng 9/2018, cụ thể như sau:

Ngày tiếp công dân theo lịch cũ: thứ ba, ngày 25/9/2018.

- Ngày tiếp công dân mới: thứ năm, ngày 27/9/2018.

Sở Ngoại vụ xin báo cáo đến Thanh tra tỉnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan biết để tiện liên hệ.

 

 

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC

- Thanh tra tỉnh;                                                                                 (Đã ký)

- BGĐ;

- Website Sở;

  (http://songoaivu.tiengiang.gov.vn)                                             

- Lưu: VT (T).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2018
CỦA SỞ NGOẠI VỤ (Cập nhật)

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-SNgV ngày    tháng      năm 2018)

 

Stt

Ngày tiếp

Thành phần tiếp

Ghi chú

1

 

30/01/2018

 

Giám đốc Sở

Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp hoặc thay đổi thời gian.

2

 

27/02/2018

3

 

27/3/2018

 

4

 

24/4/2018

5

 

29/5/2018

6

 

26/6/2018

7

 

24/7/2018

8

 

28/8/2018

9

 

27/9/2018

10

30/10/2018

11

27/11/2018

12

25/12/2018

 

 


Tin liên quan
Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022    02/06/2022
Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn trực tuyến và miễn phí    02/06/2022
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Thông báo việc tiếp công dân năm 2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    18/01/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ    06/01/2021
Thông báo chương trình học bổng tại Hung-ga-ri    05/01/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025    31/12/2020
Đăng ký dự tuyển chương trình học bổng tại Trung Quốc năm 2021    15/12/2020
Thư mời tham dự Hội nghị trực tuyến về phiên bản mới Tiêu chuẩn chứng nhận Global G.A.P    18/09/2020
Bảng giá các loại dịch vụ của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ Tiền Giang    21/08/2020

Liên kết Liên kết