Truy cập nội dung luôn

Các phòng chuyên môn Các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Sở

Điện thoại: 02733. 971 223

  • Chức năng

Tham mưu cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ về công tác tổ chức, nhân sự, hành chính quản trị và tổng hợp báo cáo.

  • Nhiệm vụ

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, việc đi nước ngoài, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán CBCCVC và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; mua sắm bổ sung và sửa chữa kịp thời các thiết bị và phương tiện làm việc của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, thực hiện công tác hậu cần cho các hoạt động của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ lập dự toán kinh phí hàng năm và đột xuất cho hoạt động đối ngoại của Sở nhằm phục vụ tốt công tác đối ngoại của tỉnh, chịu trách nhiệm thanh quyết toán về các khoản chi tiêu phục vụ đối ngoại được cấp kinh phí của ngân sách nhà nước.

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế của địa phương.

- Dự thảo chương trình làm việc; tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại được giao tại địa phương và các báo cáo chuyên đề theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh, tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Ngoại vụ tổ chức thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống mạng và quản trị Website của Sở.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với tư cách là Thư ký của Giám đốc và Thư ký của Ban Biên tập Website Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện công tác lễ tân, hậu cần chuẩn bị đón tiếp đoàn vào; tham mưu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đoàn ra và chuẩn bị hậu cần, tặng phẩm… phục vụ các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài.

- Thực hiện công tác hành chính, quản trị cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Phòng Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 02733. 978 588

  • Chức năng

Tham mưu lãnh đạo Sở Ngoại vụ trong công tác quản lý nhà nước về đối ngoại và hợp tác quốc tế, đoàn vào (trừ đoàn phóng viên báo chí nước ngoài), hội nghị, hội thảo quốc tế, lễ tân, công tác phi chính phủ nước ngoài; và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương về mặt nghiệp vụ chuyên môn trong việc đàm phán, ký kết các chương trình hợp tác quốc tế.

  • Nhiệm vụ

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế cấp địa phương.

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế cấp địa phương.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế cấp địa phương.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế cấp địa phương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi đối ngoại và hợp tác quốc tế cấp địa phương.

- Tham mưu định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của địa phương; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động về công tác đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Tỉnh ủy.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

- Giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Tỉnh ủy; phối hợp hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại địa phương.

- Về công tác hợp tác quốc tế:

+ Tham mưu về công tác chính trị đối ngoại của địa phương phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của địa phương, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của địa phương với các đối tác nước ngoài, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao theo quy định.

+ Làm đầu mối quan hệ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

+ Làm đầu mối quan hệ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức có liên quan của Việt Nam ở nước ngoài về chính trị đối ngoại.

+ Làm đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ với tư cách là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế.

- Về kinh tế đối ngoại:

+ Giúp UBND tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Làm đầu mối quan hệ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương ở nước ngoài.

- Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế:

+ Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

- Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

+ Thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Tham mưu quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Về phi chính phủ nước ngoài:

+ Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

+ Quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

+ Thẩm định các chương trình, dự án, các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý, báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

- Về tổ chức và quản lý đoàn vào:

+ Thực hiện công tác tham mưu về quản lý nhà nước đối với các đoàn quốc tế đến thăm làm việc tại địa phương (đoàn vào).

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành địa phương về việc tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Về lễ tân đối ngoại:

+ Thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại địa phương.

+ Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại ở địa phương; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Soạn báo cáo, diễn văn, phát biểu của lãnh đạo Sở và lãnh đạo tỉnh thuộc lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin các hoạt động liên quan đến công việc chuyên môn của Phòng cho Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở khi có yêu cầu.

- Phiên dịch, biên dịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài

Điện thoại: 02733. 978 587

  • Chức năng

Thực hiện chức năng tham mưu trong quản lý nhà nước về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác biên giới, lãnh thổ; công tác nhân quyền; công tác tổ chức và quản lý đoàn ra và công tác quản lý nhà nước về người Việt Nam định cư ở nước ngoài; công tác văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại.

  • Nhiệm vụ

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài của địa phương.

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở về công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài.

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động của Tỉnh ủy về công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài của Tỉnh ủy.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước.

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt về công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài.

- Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

+ Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương.

+ Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao theo quy định.

- Về lãnh sự và bảo hộ công dân:

+ Tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại địa phương theo quy định.

+ Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, bảo vệ lợi ích của ngư dân địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương.

- Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và cấp thẻ doanh nhân APEC (thẻ ABTC):

+ Tham mưu trong công tác thẩm định các hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại địa phương trước khi trình Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tham mưu trong công tác thẩm định các hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC trước khi trình UBND tỉnh.

-  Về tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia:

+ Tham mưu trong công tác tổ chức thực hiện các chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Bộ, ngành liên quan.

+ Tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ với tư cách là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về công tác biển Đông hải đảo và Khu vực ven biển của tỉnh.

- Về tổ chức và quản lý đoàn ra:

+ Thực hiện công tác tham mưu về quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra).

+ Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Về công tác nhân quyền:

+ Tham mưu Ban Giám đốc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác nhân quyền.

+ Tổng hợp thông tin và thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác nhân quyền phục vụ chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (thông qua Công an tỉnh).

- Về văn hóa đối ngoại:

+ Tham mưu UBND tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ.

+ Làm đầu mối quan hệ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

- Về thông tin đối ngoại:

+ Làm đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Cung cấp thông tin của địa phương cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá địa phương ở nước ngoài.

+ Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Soạn diễn văn, phát biểu của lãnh đạo Sở và lãnh đạo tỉnh thuộc lĩnh vực lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài; văn hoá đối ngoại và thông tin đối ngoại.

- Thực hiện các công tác liên quan đến xuất bản ấn phẩm Thông tin đối ngoại Tiền Giang.

- Thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin các hoạt động liên quan đến công việc chuyên môn của Phòng cho Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở khi có yêu cầu.

- Biên dịch, phiên dịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Thanh tra Sở

Điện thoại: 02733. 978 586

Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thanh tra ngoại vụ.

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác thanh tra ngoại vụ.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác thanh tra ngoại vụ.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác thanh tra ngoại vụ của địa phương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi thanh tra ngoại vụ.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành các thủ tục xét duyệt nhân sự, tuyển dụng, quản lý, thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi cho lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài thuộc diện quản lý.

- Thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tại địa phương theo quy định.

- Tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

- Thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin các hoạt động liên quan đến công việc chuyên môn của Thanh tra cho Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

5. Trung tâm Dịch vụ đối  ngoại

Điện thoại: 02733. 883 899

  • Chức năng

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại có chức năng tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại và các dịch vụ công về hoạt động đối ngoại thuộc nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ; tổ chức các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đối ngoại phục vụ nhu cầu của tổ chức và cá nhân theo quy định pháp luật.

  • Nhiệm vụ

- Cung cấp và quảng bá thông tin đối ngoại của tỉnh, thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh. Cung cấp thông tin đối ngoại trong nước và quốc tế đến nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thông tin kinh tế, pháp luật kinh doanh và thương mại quốc tế cho doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tổ chức dịch thuật, cung cấp phiên dịch cho các đoàn ra, đoàn vào, các hội nghị hội thảo quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Hỗ trợ, tư vấn về pháp luật các thủ tục hành chính, chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự cho tổ chức, cá nhân trong nước và cá nhân nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hỗ trợ xây dựng chương trình và tổ chức các chuyến đi nghiên cứu, khảo sát cho các đoàn ra và đoàn vào.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư, thủ tục xuất nhập cảnh, cấp thẻ tạm trú, giấy phép lao động, làm hộ chiếu và các dịch vụ có yếu tố nước ngoài khác.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tỉnh và tổ chức cá nhân trong tỉnh có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ dịch vụ thuê đất, nhà xưởng, nhà ở, thuê chuyên gia, cung ứng lao động cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Tư vấn hướng dẫn thủ tục cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đặt văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện có tài trợ hoặc tham gia của cá nhân, tổ chức nước ngoài. Cung cấp dịch vụ cho các sự kiện có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ, tư vấn vận động nhà tài trợ và tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các đơn vị trong tỉnh khi có nhu cầu.

- Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ đối ngoại, lễ tân, hợp tác quốc tế cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Quản lý công chức, viên chức, thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

- Thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin các hoạt động liên quan đến công việc chuyên môn của Trung tâm cho Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Ngoại vụ giao theo quy định của pháp luật.

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 45
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 786362